برگزاری نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران فارما 2 تا 4 مهرماه 1398